Základní informace o AdBlue®

AdBlue® je provozní kapalina pro SCR katalyzátor, kterým je vybaven každý nový naftový motor.

Technologie SCR snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech, čímž umožňuje splnění emisních směrnic pro nákladní automobily EURO 4, 5 a 6 a rovněž směrnic pro zemědělskou a stavební techniku TIER IV Interim/Stage IIIB.

Značka AdBlue® je ve vlastnictví Verband der Automobilindustrie, tj. Svazu automobilového průmyslu, se sídlem v Německu.  Legální výrobu AdBlue mohou provádět pouze licencovaní partneři Verband der Automobilindustrie.

  • norma ISO 22241 vydaná International Standard Organisation (ISO ), tj. Mezinárodní organizací pro normalizaci
  • příručka jakosti AUS 32 vydaná The European Chemical Industry Council (Cefic), tj. Evropskou radou pro chemický průmysl

AdBlue® je čirá zpravidla bezbarvá kapalina, která se skládá z 32,5 % vysoce chemicky čisté syntetické močoviny a 67,5 % demineralizované vody. AdBlue® není nebezpečné pro zdraví člověka ani pro životní prostředí. Nespadá mezi produkty ADR. Podrobnější informace najdete zde.

Stáhněte si bezpečnostní list a specifikaci produktu.

Zásobník nebo zásobní obal s AdBlue® je vždy nutné skladovat na vhodném místě chráněném před znečištěním a vysokými teplotami, mimo přímé slunce. Doporučená skladovací teplota je od 0 do 25 °C. Zásobník musí být vždy těsně uzavřený.

Při teplotách nad 25 °C může docházet k samovolnému tepelnému rozkladu produktu a uvolňování plynného ammoniaku. To vede ke vzniku nepříjemného zápachu (po čpavku), ale též k postupnému úbytku aktivní látky.

AdBlue® tuhne při –11 °C. Po opětovném rozmrznutí jej lze bez omezení používat. Pro zabezpečení plynulosti při čerpání AdBlue® do nádrže automobilů je vhodné jej skladovat v prostorách, kde teplota neklesá pod 0 °C.

Při každé manipulaci s AdBlue® je nutné dodržovat maximální čistotu. Jediný správný způsob výdeje AdBlue® je pomocí originálního čistého nepoškozeného výdejního zařízení z originálního obalu nebo zásobníku.

Jakákoliv náhradní nebo improvizovaná řešení mohou vést ke kontaminaci, která mívá za následek poškození SCR zařízení v automobilu a jeho nákladnou opravu.

Doporučujeme používat naše originální výdejní systémy AdBlue®, prohlédněte si naši nabídku, máme řešení pro zákazníka každé velikosti.

Obvyklé otázky týkající se AdBlue®

Léta zkušeností v oboru nám dovolují odpovědět na vámi pokládané nejčastější dotazy. Níže naleznete vše přehledně na jednom místě. V případě individuálních dotazů se na nás neváhejte obrátit.

AdBlue® je čirá zpravidla bezbarvá kapalina, která se skládá z 32,5 % vysoce chemicky čisté syntetické močoviny a 67,5 % demineralizované vody.

Skutečně se tedy jedná o vodný roztok chemicky vyrobené vysoce čisté močoviny. Močovina (urea) je organická látka složená z uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku. Vyrábí se chemickou syntézou z amoniaku a oxidu uhličitého. Více o výrobě močoviny najdete v otázce Jak se vyrábí AdBlue®?

Největší množství vyrobené močoviny (asi 90 %) se spotřebuje v zemědělství jako hnojivo. Dále je močovina významný meziprodukt pro další chemické výroby, například pro výrobu některých plastů. Má i řadu dalších méně známých a zajímavých aplikací, přidává se do krmiva pro hospodářská zvířata, používá se k rozmrazování silnic a chodníků jako alternativa k soli, může být složkou postřiku mraků při pokusech o umělé vyvolání deště a v neposlední řadě je to kosmetická ingredience pro rehydrataci pokožky.

Močovina v pevném stavu je bílá krystalická látka. Proto je možné pozorovat bílé krystalky nebo bílý povlak všude tam, kde AdBlue® zaschne. To znamená, že na těchto místech se voda z AdBlue® odpařila a zbyla jen bílá močovina.

Říkáme-li vodný roztok, znamená to, že AdBlue® obsahuje vodu. Není to ale obyčejná voda, je to voda tzv. demineralizovaná, která se získává ve vícestupňovém procesu demineralizace zahrnujícím reverzní osmózu. Reverzní osmóza je, zjednodušeně řečeno, zařízení, které pomocí polopropustných membrán odstraňuje z vody rozpuštěné minerály a soli. Ty se i v čisté pitné vodě běžně vyskytují v hojném množství a bez nich by nám voda ani nechutnala, ale pro SCR zařízení jsou škodlivé.

Ano, AdBlue® obsahuje vodu, a to ze samé podstaty věci. Jedná se totiž o vodný roztok vysoce chemicky čisté močoviny. Voda použitá při výrobě AdBlue® ale není obyčejná voda, je to voda tzv. demineralizovaná, která se získává ve vícestupňovém procesu demineralizace zahrnujícím reverzní osmózu. Reverzní osmóza je, zjednodušeně řečeno, zařízení, které pomocí polopropustných membrán odstraňuje z vody rozpuštěné minerály a soli. Ty se i v čisté pitné vodě běžně vyskytují v hojném množství a bez nich by nám voda ani nechutnala, ale pro SCR zařízení jsou škodlivé.

Ale pozor, jakákoliv voda přidaná do AdBlue® mimo výrobní závod je už špatně. Přidáním vody do AdBlue®, byť destilované, se sice na první pohled nic nestane – vypadá pořád stejně – ale dojde tak k jeho naředění a tím k poklesu aktivní látky, neboli poklesu obsahu močoviny v AdBlue®. Toho se někdy dopustí řidič v dobré víře, že je lepší mít v nádrži něco než nic. Kromě toho, že to pozná řídicí jednotka SCR zařízení a hlásí chybu, lze to i velmi snadno dokázat pomocí jednoduchých testů na ověření kvality AdBlue®. Více v otázce Mohu si nějak sám ověřit kvalitu AdBlue®?

Vůbec nejhorší je nalít do AdBlue® vodu vodovodní. Ta je pro AdBlue® skutečně znečišťujícím prvkem, a to i pomineme-li pokles aktivní látky. Vodovodní voda, jak již bylo řečeno výše, obsahuje velké množství rozpuštěných minerálů a solí, které jsou pro citlivé SCR zařízení škodlivé a po nějaké době způsobí jeho poškození.

AdBlue® se vyrábí z chemicky čisté syntetické močoviny a demineralizované vody.

Močovina se vyrábí z amoniaku a oxidu uhličitého v tlakovém reaktoru za vysokého tlaku a teploty. Vzniklá močovina se poté suší a granuluje. Jedná se tedy o poměrně složitý a energeticky náročný proces, výrobní závod je skutečně obrovská chemička a v Evropě jich můžeme najít hned několik (Yara, SKW Piesteritz, BASF).

Výroba AdBlue® může probíhat přímo v chemičce a je napojena na výrobu močoviny. Čerstvě vyrobená močovina se rozmíchá (rozpustí) v demineralizované vodě na požadovanou koncentraci 32,5 %. Technologickou výhodou tohoto procesu je počáteční vstupní vyšší teplota močoviny, která usnadní rozpouštění.

Naopak velkou ekonomickou nevýhodou jsou vysoké dopravní náklady na rozvoz AdBlue® na větší vzdálenost, neboť dvě třetiny hmotnosti AdBlue® tvoří voda.
Proto se často AdBlue® vyrábí tak, že se fáze rozpouštění močoviny ve vodě přenese dále od továrny a blíže k zákazníkům. Taková výrobní jednotka pro výrobu AdBlue® používá speciální typ močoviny, který je přímo určen pro výrobu AdBlue®. Od běžně používané technické močoviny se liší zejména vysokou chemickou čistotou a také tím, že granule nemají povrchovou úpravu proti spékání.

Dále je výrobní jednotka vybavena zařízením na výrobu demineralizované vody ve vícestupňovém procesu demineralizace zahrnujícím reverzní osmózu. Reverzní osmóza je, zjednodušeně řečeno, zařízení, které pomocí polopropustných membrán odstraňuje z vody rozpuštěné minerály a soli. Ty se i v čisté pitné vodě běžně vyskytují v hojném množství a bez nich by nám voda ani nechutnala, ale pro SCR zařízení jsou škodlivé.

Demineralizovaná voda se ohřívá na teplotu 40–45 °C a do ní je přesně dávkována granulovaná močovina tak, aby vzniklý roztok obsahoval 32,5 % močoviny. Proces rozpouštění je poměrně rychlý, neboť močovina má vysokou rozpustnost ve vodě. Velmi zajímavá a možná trochu překvapivá je skutečnost, že močovinu nelze rozpouštět ve studené vodě. Při rozpouštění totiž dochází k poměrně prudkému ochlazení a roztok zamrzá.

Posledním stupněm výroby je filtrace AdBlue® na filtrační jednotce o propustnosti sít 1 mikrometr, tedy jedna tisícina milimetru.

Jakkoliv zní popsaný princip jednoduše, samotná výroba je poměrně náročný proces, který lze provádět pouze při splnění přísných podmínek licence, již uděluje VDA (Verband der Automobilindustrie, tj. Svaz automobilového průmyslu). Extrémně přísné podmínky jsou kladeny nejen na použité suroviny, ale rovněž na technologickou stránku věci při samotné výrobě, při stáčení do cisteren a obalů a další distribuci AdBlue® k zákazníkovi.

Oficiální produkt se značkou AdBlue® smí vyrábět pouze firma, která je licencovaným partnerem Verband der Automobilindustrie, tj. Svazu automobilového průmyslu. Aktuální seznam licencovaných partnerů je zveřejňován na stránkách www.vda.de . Mezi tyto partnery patří nejen několik významných výrobců močoviny, ale také několik desítek dalších firem, které AdBlue® vyrábí z nakoupené močoviny.

Ano. Licencovaným partnerem Verband der Automobilindustrie je firma KRUSE GmbH & Co. KG. Tato firma je zakladatelem sítě BlueSky network, která spolupracuje s dalšími licencovanými výrobci a má i vlastní výrobní jednotky a oficiální prodejní partnery po celém světě.

AdBlue®, které vám dodáváme, pochází vždy pouze od těchto partnerů a z těchto výrob. Jedna z řady výrobních jednotek sítě BlueSky network je umístěna v Českém Brodě. Zde probíhá pod licencí Verband der Automobilindustrie výroba AdBlue® pro část střední Evropy.

Firma ADAM & PARTNER, s.r.o. je oficiální člen sítě BlueSky network pro Českou a Slovenskou republiku. Toto partnerství je doloženo dokumentem Confirmation of Partnership. Seznam všech partnerů sítě BlueSky network lze najít na stránkách bluesky-automotive.de.

Skladování

Kapalinu AdBlue® je nutné skladovat při teplotách od -5 do 25 °C, na vhodném místě chráněném před znečištěním obalu nebo zásobníku, mimo přímé slunce. Při teplotách pod -11 °C AdBlue® zamrzá a při teplotách nad 25 °C startuje postupný rozklad močoviny na amoniak (čpavek) a oxid uhličitý. To se projeví nejprve mírným, později zesilujícím čpavkovým zápachem kapaliny.

Manipulace, čerpání

Při každé manipulaci je třeba dodržovat čistotu. V ideálním případě se AdBlue® čerpá přímo z originálního obalu nebo zásobníku do nádrže auta. Není-li toto technicky možné, například v případě REKO kontejneru, je nezbytně nutné použít na přelévání čistou, nejlépe plastovou nádobu. Doporučujeme používat například nové plastové kanystry, které se po každém použití pevně uzavřou a udržují v čistotě. Před jejich prvním použitím je doporučujeme vypláchnout malým množstvím AdBlue®.

Je třeba si uvědomit, že přenos AdBlue® do nádrže je kritický bod, použití nevhodného postupu nebo nevhodné nádoby může vést ke kontaminaci AdBlue®, která má za následek poškození SCR zařízení.

Z naší dosavadní zkušenosti s reklamacemi kvality AdBlue® vyplývá, že ještě nikdy nebyly shledány žádné vady na produktu v originálním obalu pod naší zárukou. Naopak ve vzorcích AdBlue® odebraných z nádrží automobilů byly opakovaně detekovány některé znečisťující příměsi nebo nedostatky v kvalitě. Více v otázce Jaké jsou možné kontaminanty a závady v kvalitě AdBlue®?

Překvapující příčinou špatných výsledků laboratorního rozboru vzorku AdBlue® může být i samotný nesprávně provedený odběr vzorku. Správný postup odběru vzorku je uveden v otázce Jak se správně odebírá vzorek AdBlue®?

NEL – nepolární extrahovatelné látky

Tyto látky nikdy nemohou být přítomny v originálně baleném AdBlue®, neboť u nás není žádný jejich zdroj.

Jejich zdrojem jsou ropné látky používané v automobilu – nafta, motorové oleje. Typickou příčinou jejich výskytu v AdBlue® je použití náčiní špinavého od nafty nebo oleje při manipulaci s AdBlue® (kanystr, konev, nálevka, rukavice, atd.).

NEL vždy plavou na hladině, lze je orientačně identifikovat pomocí hydrofobních testovacích proužků (například Oil Test Paper do firmy Macharey-Nagel) – viz otázka Mohu si nějak sám ověřit kvalitu AdBlue®?

Obsah NEL v řádech desítek mg/l NEMÁ vliv na správný chod katalyzátoru, obsah od 100mg/l výše již může katalyzátor poškodit.

Nedostatek aktivní látky

Obsah aktivní látky (močoviny) v AdBlue® je dán specifikací dle normy ISO 22241 a musí být v intervalu od 31,8 do 33,1 %. Hodnota 32,5 % je pouze střední hodnota.

Zaručujeme, že po celou dobu doporučené spotřeby, tj. 1 rok od výroby, je hodnota aktivní látky v uvedeném intervalu.

Úbytek aktivní látky v průběhu skladování v řádech desetin procent je způsoben přirozeným stárnutím produktu; to může být urychleno nevhodným skladováním, zejména vyšší teplota způsobí rozklad močoviny za uvolňování plynného amoniaku, to se projeví nepříjemným čpavkovým zápachem.

Úbytek aktivní látky v řádech procent a větší znamená, že produkt byl později naředěn vodou.

Nedostatek aktivní látky i v řádu procent sice pravděpodobně nezpůsobí závadu na samotném katalyzátoru, ale lze předpokládat, že úměrně vzroste spotřeba AdBlue®; v horším případě může systém spadnout do chyby, neboť si sám kontroluje kvalitu výfukových plynů a ta bude nevyhovující.
Obsah aktivní látky lze poměrně jednoduše a levně orientačně ověřit pomocí vybavení uvedeného v otázce Mohu si nějak sám ověřit kvalitu AdBlue®?

Zinek

Možné zdroje: předměty z pozinkovaného plechu, různé nátěry, gumové hadičky, a jiné improvizované „výdejní náčiní“.

Obsah v řádech desítek mg/l nemá vliv na správný chod katalyzátoru, závadu katalyzátoru může způsobit obsah v řádech stovek až tisíců mg/l.

Sodík, vápník, draslík

Ionty těchto kovů se běžně vyskytují v pitné vodě (obsah vápníku min. 50 mg/l), minerální vodě (obsah sodíku 500 mg/l, vápníku 170 mg/l, draslíku 60 mg/l), přičemž limit v kapalině AdBlue® je 0,5 mg/l pro každý tento iont.
Možný zdroj – úmyslné nebo neúmyslné ředění AdBlue® vodou.

Příčinou detekce těchto iontů při analýze v laboratoři může být rovněž pouhý nesprávný odběr vzorku k testování. Stane se například, že vzorek k testování byl odebrán do lahve od minerální vody. V láhvi zůstalo po jejím úplném vylití cca 5 ml minerální vody, v ní je obsaženo 2,5 mg sodíku. Do láhve nalijeme 1 litr AdBlue® – celkový obsah sodíku stoupne o 2,5 mg/l; přitom limit pro sodík je 0,5mg/l. Správný postup odběru vzorku najdete v otázce Jak se správně odebírá vzorek AdBlue®?

Nutno dodat, že vliv těchto iontů v nízkých koncentracích na správný chod katalyzátoru je nepatrný, při vyšší koncentraci ale už mohou způsobit závadu.

Ano, zákazník má při troše zručnosti a chuti laborovat skutečně možnost si orientačně ověřit kvalitu AdBlue®. Je ovšem nutné si pořídit správné vybavení, správně jej používat a v neposlední řadě správně interpretovat výsledky měření. Klíčový je správný odběr vzorku pro testování, najdete jej v otázce Jak se správně odebírá vzorek AdBlue®?

Poměrně jednoduše lze provést orientační ověření obsahu aktivní látky (močoviny), a to pomocí změření hustoty nebo indexu lomu (nebo obojího). Dále lze orientačně detekovat kontaminaci AdBlue® ropnými látkymi (nafta, olej).

V následujícím textu se několikrát odkazujeme na specifikaci AdBlue® dle normy ISO 22241.

Obsah aktivní látky – měření hustoty

Pro změření hustoty AdBlue® je možné si opatřit skleněný hustoměr, což může být blízké všem, kteří mají zkušenosti s měřením obsahu cukru v moštu nebo obsahu lihu v pálence.

Hustota AdBlue® souvisí přímo úměrně s množstvím aktivní látky, tedy rozpuštěné močoviny. Je-li hustota v daném intervalu, je v pořádku i hodnota aktivní látky.

Interval hustoty AdBlue® daný specifikací je 1087 až 1093 kg/m3. Proto hustoměr vybereme v rozsahu stupnice 1000 až 1100 kg/m3 nebo ještě lépe 1050 až 1100 kg/m3, s dělením po 1 kg/m3. Uvedené hodnoty hustoty jsou platné pro teplotu 20 °C. Máme-li dosáhnout dobrého výsledku, musí mít měřená kapalina tuto teplotu. Při jiné teplotě se výsledek stává nepřesným, neboť při vyšší teplotě hustota klesá a naopak. Hustoměr lze pořídit s teploměrem anebo bez něj.

Při správném výběru hustoměru je výsledek měření poměrně přesný a spolehlivý.

Pro zajištění dostatečného ponoření hustoměru je nutné si pořídit vyšší úzkou nádobu ze skla nebo průhledného plastu, ideálně odměrný válec o objemu 500 ml.

Obsah aktivní látky – měření indexu lomu

Pro změření množství aktivní látky pomocí stanovení indexu lomu slouží refraktometr. Index lomu je fyzikální veličina, která udává poměr mezi rychlostí šíření světla ve vakuu a v měřeném roztoku.

Index lomu má podobně jako hustota přímou souvislost s množstvím aktivní látky, tedy rozpuštěné močoviny. Je-li index lomu v daném intervalu, je v pořádku i hodnota aktivní látky.

Na měření jednoznačně doporučujeme použít digitální refraktometr ATAGO PAL-Urea. Jeho pořizovací cena je sice vyšší, ale je jednak velmi přesný a jednak ukazuje na displeji přímo hodnotu koncentrace močoviny s přesností na desetinu procenta. Tento přístroj si u nás můžete zakoupit. doplňkový prodej

Rovněž je možné si pořídit jiný digitální refraktometr, například značky ATAGO, KRÜSS, atd., ale je třeba počítat s tím, že ceny se budou pohybovat v podobné anebo vyšší hladině. Univerzální digitální refraktometr ukazuje na stupnici přímo hodnotu indexu lomu, který se pro AdBlue® musí pohybovat v intervalu 1,3814 až 1,3843.

Na základě našich praktických zkušeností a na základě konzultací s odborníky na laboratorní techniku rozhodně nedoporučujeme si pořizovat jednoduché a levné optické refraktometry pro měření provozních kapalin. Výsledky měření, přinejmenším pro AdBlue®, jsou velmi nepřesné, liší se od reality až o 5 procent aktivní látky. Jejich stupnice jsou nepřehledné, hodnota se těžko odečítá a navíc nemají teplotní kompenzaci.

Kontaminace AdBlue® ropnými látkami (NEL)

Nevítanou přítomnost ropných látek patřících do skupiny nepolárních extrahovatelných látek (NEL) lze orientačně odhalit pomocí testovacích proužků na testování přítomnosti oleje v AdBlue® (například Oil Test Paper do firmy Macharey-Nagel). Pomocí těchto proužků lze odhalit kontaminaci AdBlue® ropnými látkami (nafta, olej) již od cca 50 mg/l. Tato míra znečištění už může způsobit poškození SCR katalyzátoru. Tyto testovací proužky si u nás můžete rovněž zakoupit.

V této souvislosti si dovolujeme zdůraznit, že ropné látky (obecně NEL) nikdy nejsou přítomny v našem originálně baleném AdBlue®. Tyto látky vždy pochází z nesprávné manipulace při plnění AdBlue® do nádrže automobilu. Doporučeným postupům při manipulaci s AdBlue® se věnuje samostatná otázka Jak se k AdBlue® chovat a čemu se vyhnout?

Potřebujete-li si ověřit kvalitu AdBlue® nebo je-li kvalita z libovolného důvodu rozporována, je třeba odebrat vzorek. Přitom správně provedený odběr vzorku je klíčový pro získání hodnověrných výsledků a stanovení příčiny problému. Odebíráte-li vzorek pouze pro vlastní potřebu, použijte vždy čistou novou plastovou nádobu, před vlastním odběrem ji vypláchněte malým množstvím AdBlue® a teprve potom naberte vzorek. Vzorky je dobré si označit, zejména odebíráte-li jich více najednou.

Jedná-li se o spor dvou nebo více stran o kvalitu AdBlue®, je třeba dodržet všechny níže uvedené body. Důležitým prvkem při odběru vzorku je přítomnost zástupců stran, které jsou ve sporu. Jednostranný odběr vzorku nemusí protistrana akceptovat, proto chceme-li se vyhnout pozdějším potížím, vždy k odběru přizveme protistranu.

Popsaný způsob odběru vzorku vychází z normy ISO 22241 a používáme jej i my, naši obchodní zástupci jej jsou schopni provést přímo u zákazníka. Při odběru vzorku je nutné dodržet výběr vhodné nádoby, vzorek správně označit, uchovat a odeslat na správné místo, o celém postupu sepsat protokol.

Vhodné nádoby na vzorky: nové čisté lahve z materiálů HD-PE, HD-PP, polyfluorethylen (TEFLON); ideálně s odtržitelným uzávěrem nebo plombovatelné.

Nevhodné nádoby na vzorky: PE, PP, PET; jakékoliv – byť vymyté - lahve od nápojů, minerálek a už vůbec ne od chemikálií, olejů, apod.

Velikost vzorku: min. 0,5 litru, ideálně 1 litr.

Počet vzorků: doporučuje se odběr tolika vzorků, kolik je přítomno stran + jeden pro laboratoř.

Označení na štítku: štítek musí obsahovat název produktu, jméno zákazníka, adresu odběru, číslo šarže nebo alespoň IBC kontejneru, datum a čas odběru, čitelné jméno osoby, která vzorek odebrala.

Protokol o odběru: obsahuje tytéž údaje jako štítek; vystavuje se v tolika vyhotoveních, kolik bylo přítomno stran + jeden pro laboratoř, každý účastník se podepíše na všechny protokoly.

Postup odběru:

  • čistou novou vhodnou nádobu naplnit menším množstvím AdBlue®, přiložit uzávěr, protřepat a vylít,
  • znovu naplnit,
  • těsně uzavřít,
  • održitelné víčko pevně dotáhnout, plombovatelný uzávěr zaplombovat,
  • označit štítkem,
  • vyplnit protokol o odběru.

Další postup vyplyne z okolností, odesílá-li se do nezávislé laboratoře, je třeba tak učinit co nejdříve a do doby odeslání uchovat v chladu a temnu.

Ne, čistý a čerstvý roztok močoviny je čirá kapalina bez zápachu. Mnohdy se ovšem stane, že se v AdBlue® po nějaké době skladování nastartuje proces rozkladu močoviny, při kterém se uvolňuje amoniak (čpavek). Již velmi malé množství amoniaku způsobí zřetelně rozpoznatelný zápach. I když rozpad močoviny v podstatě znamená, že tím klesá aktivní látka v AdBlue®, je tento úbytek ve většině případů natolik malý, že není nutné mu věnovat pozornost.

Teprve masivnější rozpad močoviny, například při nevhodném skladování na přímém slunci, může způsobit znatelný pokles aktivní látky ještě před koncem expirační doby, tj. před uplynutím jednoho roku od výroby.

K tomu je nutné zdůraznit, že uváděný obsah močoviny v AdBlue® ve výši 32,5 % je pouze střední hodnota. Norma ISO 22241 však ve specifikaci produktu uvádí interval, ve kterém se může pohybovat aktivní látka, a to 31,8–33,2 % močoviny. Tento interval musí být dodržen nejen při dodání čerstvého AdBlue®, ale též v průběhu celé doby použitelnosti, tj. 1 rok od výroby. Poklesne-li tedy aktivní látka v průběhu skladování například z 32,3 % na 31,9 %, je AdBlue® stále ve specifikaci.

Z výše uvedeného vyplývá, že mírný čpavkový zápach není zpravidla na závadu, ale rozhodně není nezbytný. Čím čerstvější produkt dostanete, tím menší je pravděpodobnost, že bude hned od začátku cítit.

SCR jednotka hlásí chybu, auto musí do servisu a v servisu řeknou, že závada byla způsobena nekvalitním AdBlue®… Toto je bohužel poměrně častý scénář, se kterým jsme se setkali opakovaně.

Na základě našich dosavadních zkušeností můžeme ubezpečit všechny naše zákazníky, že ještě nikdy nebylo objektivně potvrzeno, že závadu SCR jednotky skutečně způsobilo naše AdBlue®.

Toto tvrzení se opírá o desítky laboratorních rozborů, které jsme nechali provádět v nezávislých akreditovaných laboratořích, a ze kterých ve všech případech vyplynulo, že AdBlue® v originálním obalu je plně v souladu se specifikací danou normou ISO 22241, tedy nemohlo závadu způsobit.

Kritický bod, kdy může dojít ke kontaminaci nebo znehodnocení AdBlue®, je přelévání (čerpání) z originálního obalu do nádrže automobilu. Všechna naše doporučení najdete v otázce Jak se k AdBlue® chovat a čemu se vyhnout?

Dodržíte-li tyto doporučené postupy, máte téměř jistotu, že AdBlue® závadu nezpůsobilo.

Doporučujeme vám v takovém případě ve sporu se servisem hned od samého začátku trvat na tom, že AdBlue® je v pořádku, neboť nakupujete kvalitní AdBlue® u renomovaného dodavatele, a chtít po servisu, ať prokáže své tvrzení. To servis může jen velmi těžko, musela by se provést nákladná expertiza zařízení v nezávislé laboratoři.

Zpravidla se tvrzení opírá pouze o výtisk z diagnostiky SCR jednotky, který si dovolujeme považovat za velmi málo průkazný. Kromě toho některé servisy používají k otestování AdBlue® optický refraktometr, s nímž mnohdy vůbec neumí zacházet, a který i při správném zacházení poskytuje velice nepřesné hodnoty, lišící se až o jednotky procent. V této souvislosti není bez zajímavosti, že mezi servisy máme řadu spokojených zákazníků.

Není-li tato strategie úspěšná, doporučujeme obrátit se na nás. Naši zaměstnanci provedou odběr vzorku, a jsou dokonce schopni na místě provést orientační ověření kvality. Dohodnou-li se na tom obě strany, je následně vzorek odeslán na testování do nezávislé laboratoře. Další vývoj je určen výsledkem rozboru. Vzhledem k tomu, že testy v laboratoři jsou poměrně drahé, dovolujeme si předeslat, že rozbor by měl platit ten, komu nebylo dáno za pravdu.

V obecné rovině lze říci, že v naprosté většině případů není příčinou poruchy SCR zařízení nekvalitní AdBlue®. SCR jednotka je složité zařízení, nelze předpokládat, že bude zcela bezporuchové, důvodů závad může být mnoho a označit za viníka AdBlue® je zřejmě nejjednodušší cesta.

TOP