Technologie využívající kapalinu AdBlue® se nazývá selektivní katalytická redukce. Zkratka SCR pochází z anglického názvu Selective Catalytic Reduction.

Nákladní automobil nebo autobus s naftovým motorem má AdBlue® uloženo v samostatné nádrži, odděleně od nádrže s naftou. Při provozu motoru dochází k automaticky řízenému vstřikování AdBlue® do zabudovaného SCR katalyzátoru.

Zde dochází k přeměně oxidů dusíku, které vznikají při spalování nafty, na dusík a vodní páru. Dusík je, na rozdíl od problematických oxidů dusíku, přirozenou a neškodlivou součástí ovzduší.

Chemická podstata funkce SCR katayzátoru

Adblue® obsahuje vodný roztok močoviny o vysoké chemické čistotě. Tento roztok je v důsledku vysoké teploty ve výfukovém systému rozštěpen na amoniak a oxid uhličitý:

(voda, teplo)
močovina        →         2NH3 (amoniak) + CO2 (oxid uhličitý)

Právě amoniak je účinnou látkou a hlavní složkou procesu, ke kterému dochází v katalyzátoru technologie SCR. V následném chemickém procesu jsou škodlivé oxidy dusíku (NO a NO2, souhrnně nazývané NOX) přeměňovány působením amoniaku na plynný dusík a vodní páru:

NOX (oxidy dusíku) + 2NH3 (amoniak) → 2N2 (dusík) + 3H2O (vodní pára)

Podrobnější informace (zdroj Wikipedie, v angličtině)

TOP