Evropské emisní standardy EURO

Každé auto poháněné benzínovým nebo naftovým motorem vypouští do ovzduší prostřednictvím výfukových exhalací množství zdraví škodlivých látek. Emisní normy s označením EURO udávají, jaké maximální množství škodlivin může být obsaženo ve výfukových plynech. Jsou závazné a platné ve všech zemích Evropské unie. Jejich cílem je postupné snižování obsahu oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO) a pevných částic (PM) v emisích.

Nové emisní normy EURO vychází v pravidelném intervalu 4 až 5 let a vzestupně se číslují. Každá nová emisní norma je přísnější a limity škodlivin nižší. Norma se vztahuje vždy na nově vyrobená vozidla, registrovaná od data platnosti nařízení dále.

První směrnice s názvem EURO 1 vstoupila v platnost již v roce 1992. Norma EURO 4 přinesla v roce 2005 na trh novou technologii SCR (selektivní katalytická redukce, vstřikování močoviny) a tím i začátek používání kapaliny AdBlue®.

Kapalina AdBlue® funguje v SCR katalyzátoru jako redukční činidlo, redukuje oxidy dusíku na plynný dusík, který je přirozenou součástí atmosféry. Technologie SCR u moderních naftových motorů snižuje emise oxidů dusíku o 95 %.

Od roku 2014 platí norma EURO 6 v různých obměnách – téměř každý rok je modifikována a zpřísňována. Byla tu již EURO 6B, 6C, 6D-TEMP, a momentálně je v platnosti EURO 6D. Zatím měření složení výfukových plynů probíhalo většinou v laboratoři, což někdy vedlo ke zkreslení skutečných emisí. Norma 6D zavádí požadavek na měření emisí ve smíšených testech WLTP, což znamená, že nová vozidla musí být vybavena speciálními zařízeními, která monitorují spalování a uvolňování škodlivých plynů do atmosféry.

EU nyní pracuje na konečné formě normy EURO 7. V platnost by měla přijít v roce 2025.

TOP